KOASÛ

白話字台語歌詞 Pe̍h-ōe-jī tâi-gí koa-sû
🌗

有閒 Ū-êng 蔡昌憲

[Verse 1]

這馬你佇佗位
Chit-má lí tī tó-ūi
敢是孤單一个人
Kám-sī ko͘-toaⁿ chi̍t-ê lâng
收著我的相片
Siu-tio̍h góa ê siòng-phìⁿ
哪無你的message
Nà bô lí ê message

[Pre-chorus 1]

莫閣親像台北落雨時
Mài koh chhin-chhiūⁿ Tâi-pak lo̍h-hō͘ sî
目屎全部攏窒著你無閒的心
Ba̍k-sái choân-pō͘ lóng that-tio̍h lí bô-êng ê sim

[Chorus]

我這馬足有閒
Góa chit-má chiok ū-êng
規工無代無誌攏予你
Kui-kang bô-tāi-bô-chì lóng hō͘ lí
我就是你的早頓予你energy
Góa tō sī lí ê chá-tǹg hō͘ lí energy
將悲傷照三頓攏排出去
Chiong pi-siong chiàu saⁿ-tǹg lóng pâi chhut-khì

我這馬足有閒
Góa chit-má chiok ū-êng
六罐bì-lù微微昏昏去
La̍k koàn bì-lù bî-bî hun-hun khì
莫閣逐工躊躇食攏食袂落去
Mài koh ta̍k-kang tiû-tû chia̍h lóng chia̍h bē lo̍h-khì 
莫嫌我管傷濟 因為我蹛海邊
Mài hiâm góa koán siuⁿ chē, in-ūi góa tòa hái-piⁿ

[Verse 2]

這馬你佇佗位
Chit-má lí tī tó-ūi
我嘛孤單一个人
Góa mā ko͘-toaⁿ chi̍t-ê lâng
雄雄想欲唱歌
Hiông-hiông siūⁿ-beh chhiùⁿ-koa
全世界欠你一跤
Choân-sè-kài khiàm lí chi̍t-kha

[Pre-chorus 2]

你講無想欲按呢費氣 擾亂我的心
Lí kóng bô siūⁿ-beh án-ne hùi-khì, jiáu-loān góa ê sim
袂使按呢啦 你當做我是siáng
Bē-sái án-ne lah, lí tòng-chòe góa sî siáng
我是你上好的朋友啦
Góa sī lí siōng-hó ê pêng-iú lah

, , , — Nov 21, 2021

Made with 🍺 and Hexo.js