KOASÛ

白話字台語歌詞 Pe̍h-ōe-jī tâi-gí koa-sû
🌗

心悶 Sim-būn 美秀集團

[Intro]

等袂著思思念念最後一張批
Tán bē tio̍h su-su-liām-liām chòe-āu chi̍t-tiuⁿ phoe
講好的山盟海誓毋知閣賰偌濟
Kóng-hó ê san-bêng-hái-sè m̄-chai koh chhun gōa-chē

[Verse]

等袂著思思念念最後一張批
Tán bē tio̍h su-su-liām-liām chòe-āu chi̍t-tiuⁿ phoe
講好的山盟海誓毋知閣賰偌濟
Kóng-hó ê san-bêng-hái-sè m̄-chai koh chhun gōa-chē
浮浮沉沉茫茫渺渺
Phû-phû-tîm-tîm bông-bông-biáu-biáu
夢想咧坱砂
Bāng-sióng teh eng soa
是儼硬抑是拖磨
Sī giám-ngē ia̍h-sī thoa-bôa
凡勢成全體諒
Hoān-sè sêng-choân thé-liōng
一直藏在心中
It-ti̍t chhàng chāi sim-tiong

[Chorus]

當初離開的彼一工
Tong-chho͘ lī-khui ê hit chi̍t-kang
講袂出心酸 毋甘
Kóng bē chhut sim-sng m̄-kam
有siáng來做伴
Ū siáng lâi chòe-phōaⁿ
窗外掖落來的月色
Thang gōa iā lo̍h-lâi ê goeh-sek
毋但照映著我一个人
M̄-nā chiò-iàⁿ tio̍h góa chi̍t-ê lâng
希望會當有彼一工
Hi-bāng ē-tàng ū hit chi̍t-kang
共願望遺憾 寫做
Kā goān-bāng ûi-hām siá-chòe
上媠的靠岸
Siōng súi ê khò-hōaⁿ
心悶你溫柔的聲
Sim-būn lí un-jiû ê siaⁿ

[Bridge]

行袂煞的路 是欲造 甲偌崎嶇
Kiâⁿ bē soah ê lō͘, sī beh chō, kah gōa khí-kiā
佇人生流浪 欣羨 是siáng的虛華
Tī jîn-seng liû-lōng, him-siān, sī siáng ê hi-hoa
啥物攏欲捎 天公伯咧看
Siáⁿ-mih lóng beh sa, thiⁿ-kong-peh leh khòaⁿ
我是 無才調去管待你自由自在自卑的死活
Góa sī bô châi-tiāu khì koán-thāi lí chū-iû chū-chāi chū-pi ê sí-oa̍h
齷齪 騙家己閣有希望
Ak-chak, phiàn ka-kī koh ū hi-bāng
看破 才是 事實的心聲
Khòaⁿ-phòa chiah-sī sū-si̍t ê sim-siaⁿ
你的話 我咧講 你的戲 我咧搬
Lí ê ōe, góa leh kóng, lí ê hì, góa leh poaⁿ
哭 悲戀詩歌 無人願意聽
Khàu, pi-loān si-koa bô-lâng goān-ì thiaⁿ

愛著不該愛的人 牽起不該牽的手
Ài tio̍h put-kai ài ê lâng, khan–khí put-kai khan ê chhiú
衝碰浪子踏線以前背後總有人咧搝
Chhóng-pōng lōng-chú ta̍h-sòaⁿ í-chêng pōe-āu chóng ū lâng leh khiú
寄袂出的情批 規疊藏佇心底
Kià bē chhut ê chêng-phoe, kui tha̍h chhàng tī sim-té
講好 咱只是無夠緣的朋友
Kóng-hó lán chí-sī bô-kàu iân ê pêng-iú
我哭我的你走你的 無人需要會失禮
Góa khàu góa ê, lí cháu lí ê, bô-lâng su-iàu hōe sit-lé
我用我的一切 懷念你的美麗
Góa iōng góa ê it-chhè, hoâi-liām lí ê bí-lē
感情無法勤儉 後果只好承擔
Kám-chêng bô-hoat khîn-khiām, hiō-kó chí-hó sêng-tam
聽家己一句 歹勢
Thiaⁿ ka-kī chi̍t-kū pháiⁿ-sè

, , — Nov 21, 2021

Made with 🍺 and Hexo.js