KOASÛ

白話字台語歌詞 Pe̍h-ōe-jī tâi-gí koa-sû
🌗

生活革命 Seng-oa̍h Kek-bēng 滅火器

[Verse]

最近我感覺規个人𤺪𤺪
Chòe-kīn góa kám-kak kui-ê lâng siān-siān
感受著家己的失敗
Kám-siū tio̍h ka-tī ê sit-pāi
我敢若隨時攏會爆炸
Góa káⁿ-nā sûi-sî lóng ē po̍k-chà
脾氣無法度按耐
Pî-khì bô-hoat-tō͘ àn-nāi

也想過講出我的悲哀
Iā siūⁿ-kòe kóng-chhut góa ê pi-ai
期待啥人會了解
Kî-thāi siáⁿ-lâng ē liáu-kái
佇這个食銅食鐵的時代
Tī chit-ê chia̍h-tâng-chia̍h-thih ê sî-tāi
有滿腹的憤慨
Ū móa-pak ê hùn-khài

[Pre-chorus 1]

假仙的虛華的娛樂世界
Ké-sian ê hi-hoa ê gô͘-lo̍k sè-kài
看袂著希望的未來
Khòaⁿ bōe tio̍h hi-bāng ê bī-lâi
齷齪啦心情是愈來愈䆀
Ak-chak lah sim-chêng sī lú-lâi-lú bái
生活革命趁現在 改頭換面趁現在
Seng-oa̍h kek-bēng thàn hiān-chāi, kái-thâu-ōaⁿ-bīn thàn hiān-chāi

[Chorus]

我欲徛起來 面對所有的阻礙
Góa beh khiā–khí-lâi, bīn-tùi só͘-ū ê chó͘-gāi
我欲證明我有才調將現實拍敗
Góa beh chèng-bêng góa ū châi-tiāu chiong hiān-si̍t phah-pāi
勇氣提出來
Iông-khì the̍h chhut-lâi
一定袂失敗
It-tēng bōe sit-pāi
只要這个世界猶有存在一寡愛
Chí-iàu chit-ê sè-kài iáu-ū chûn-chāi chi̍t-kóa ài
猶有一寡愛
Iáu-ū chi̍t-kóa ài

, , — Dec 5, 2021

Made with 🍺 and Hexo.js