KOASÛ

白話字台語歌詞 Pe̍h-ōe-jī tâi-gí koa-sû
🌗

百百人生 Pah-pah Jîn-seng 拍謝少年

敲電話予你 你講今仔日 約佇黃昏時
Khà tiān-ōe hō͘ lí, lí kóng kin-á-ji̍t iok tī hông-hun sî
是按怎 規个城市空氣坱埃 攏滿滿是
Sī án-chóaⁿ kui-ê siâⁿ-chhī khong-khì eng-ia lóng móa-móa sī

這个下晡普普通通 閣目一个睨 按呢就過一日
Chit-ê ē-po͘ phó͘-phó͘-thong-thong koh ba̍k chi̍t-ê gîn, án-ne tō kòe chi̍t-ji̍t
我的人生已經無著時
Góa ê jîn-seng í-keng bô tio̍h-sî

敲電話予你 你講無要緊 這條我處理
Khà tiān-ōe hō͘ lí, lí kóng bô-iàu-kín, chit-tiâu góa chhú-lí
莫講我匪類 其實我 定定袂記家己佇佗位
Mài kóng góa húi-lūi, Kî-si̍t gó tiāⁿ-tiāⁿ bōe-kì ka-kī tī tó-ūi

過三十以後 有一寡逃避的代誌 佮複雜的心理
Kòe saⁿ-cha̍p í-āu, ū chi̍t-kóa tô-phiah ê tāi-chì kah hok-cha̍p ê sim-lí
花若離枝欲怎樣轉去
Hoe nā lī ki beh chóaⁿ-iūⁿ tńg-khì

聽引擎振動袂離 咱佇伊身邊
Thiaⁿ iân-jín tín-tāng bōe-lī, lán tī i sin-piⁿ
天猶未光 咱出門剾風 精神半醒來流浪
Thiⁿ iáu-bōe kng, lán chhut-mn̂g khau-hong, cheng-sîn pòaⁿ-chhíⁿ lâi liû-lōng

車路邊流目屎的你 變成咱這馬的勇氣
Chhia lō͘-piⁿ lâu ba̍k-sái ê lí, piàn-sêng lán chit-má ê ióng-khì
答應我 以後毋管咱欲去佗位
Tah-èng góa í-āu m̄-koán lán beh khì tó-ūi
莫為著生活失去家己
Mài ūi-tio̍h seng-oa̍h sit-khì ka-tī

自暗時 到早起 現此時 街頂光影流星
Chū àm-sî, kàu chái-khí, hiān-chú-sî, ke-téng kng-iáⁿ liû-chhiⁿ
自暗時 到早起 現此時 百百人生滋味
Chū àm-sî, kàu chái-khí, hiān-chú-sî, pah-pah jîn-seng chu-bī
自暗時 到早起 現此時 街頂光影流星
Chū àm-sî, kàu chái-khí, hiān-chú-sî, ke-téng kng-iáⁿ liû-chhiⁿ
自暗時 到早起 現此時 百百人生滋味
Chū àm-sî, kàu chái-khí, hiān-chú-sî, pah-pah jîn-seng chu-bī

我的心思戇戇踅 思念你就恬恬無講話
Góa ê sim-su gōng-gōng se̍h, su-liām lí tō tiām-tiām bô kóng-ōe
我的身軀戇戇揣 規工感覺傷心無話
Góa ê sin-khu gōng-gōng chhōe, kui-kang kám-kak siong-sim bô-ōe
我的心思戇戇踅 思念你就恬恬無講話
Góa ê sim-su gōng-gōng se̍h, su-liām lí tō tiām-tiām bô kóng-ōe
我的身軀戇戇揣 規工感覺傷心無話
Góa ê sin-khu gōng-gōng chhōe, kui-kang kám-kak siong-sim bô-ōe

, , , — Oct 29, 2021

Made with 🍺 and Hexo.js