KOASÛ

白話字台語歌詞 Pe̍h-ōe-jī tâi-gí koa-sû
🌗

Maybe Maybe 椅子樂團

[Chorus1]

藏在心內的你
Chhàng chāi sim-lāi ê lí
敢會無細膩phàng見
Kám-ē bô-sè-jī phàng-kìⁿ
覕佇厝內想你
Bih tī chhù-lāi siūⁿ lí
我斟酌臆著你的心意
Góa chim-chiok ioh tio̍h lí ê sim-ì
Maybe, maybe
Maybe, maybe
每一个暗暝
Múi chi̍t ê àm-mî

[Verse 1]

敢講你會毋甘
Kám-kóng lí ē m̄-kam
阮沒人照顧
Gún bô-lâng chiàu-kò͘
若無你的生活哪會遮爾艱苦
Nā bô lí ê seng-oa̍h ná-ē chiah-nī kan-khó͘
愛你含佇喙邊
Ài lí kâm tī chhùi-piⁿ
定定吞落去
Tiāⁿ-tiāⁿ thun lo̍h-khì
將你的聲音留佇這座城市
Chiong lí ê siaⁿ-im lâu-tī chit chō siâⁿ-chhī

[Chorus 2]

藏在心內的你
Chhàng chāi sim-lāi ê lí
敢會無細膩phàng見
Kám-ē bô-sè-jī phàng-kìⁿ
覕佇厝內想你
Bih tī chhù-lāi siūⁿ lí
我斟酌臆著你的心意
Góa chim-chiok ioh tio̍h lí ê sim-ì
Maybe, maybe
Maybe, maybe
花謝嘛會開
Hoe siā mā ē khui

[Verse 2]

敢講你會毋甘
Kám-kóng lí ē m̄-kam
阮沒人照顧
Gún bô-lâng chiàu-kò͘
若無你的生活哪會遮爾艱苦
Nā bô lí ê seng-oa̍h ná-ē chiah-nī kan-khó͘
愛你含佇喙邊
Ài lí kâm tī chhùi-piⁿ
定定吞落去
Tiāⁿ-tiāⁿ thun lo̍h-khì
分開了後阮將伊當作秘密
Hun-khui liáu-āu gún chiong i tòng-chòe pì-bi̍t

凡勢你會毋甘
Hoān-sè lí ē m̄-kam
阮沒人照顧
Gún bô-lâng chiàu-kò͘
一个人的生活我嘛過了誠好
Chi̍t-ê lâng ê seng-oa̍h góa kòe-liáu chiâⁿ-hó
開始愛我自己
Khai-sí ài góa chū-kí
也敢說愛你
Iā káⁿ kóng ài lí
將阮的聲音留在這座城市
Chiong gún ê siaⁿ-im lâu-tī chit chō siâⁿ-chhī

, — Oct 10, 2022

Made with 🍺 and Hexo.js