KOASÛ

白話字台語歌詞 Pe̍h-ōe-jī tâi-gí koa-sû
🌗

滷肉芳 Ló͘-bah phang 郭忠祐

[Verse 1]

離開厝內幾落冬
Lī-khui chhù-lāi kúi lo̍h tang
下班的暗暝
Hā-pan ê àm-mî
暗頓攏一个人食
Àm-tǹg lóng chi̍t-ê lâng chia̍h
想起阿母的滷肉
Siūⁿ-khí a-bú ê ló͘-bah
煮著故鄉的名
Chú-tio̍h kò͘-hiong ê miâ

[Verse 2]

又閣加班到深夜
Iū-koh ka-pan kàu chhim-iā
行佇街仔路
Kiâⁿ tī ke-á-lō͘
懷疑著為啥拍拚
Hoâi-gî tio̍h ūi siáⁿ phah-piàⁿ
想著阿母的滷肉
Siūⁿ-tio̍h a-bú ê ló͘-bah
予我流著喙瀾
Hō͘ góa lâu-tio̍h chhùi-nōa
陪我孤單向前行
Pôe góa ko͘-toaⁿ hiòng-chiân kiâⁿ

[Chorus]

今夜月娘猶原恬恬咧看
Kim-iā goe̍h-niû iû-oân tiām-tiām leh khòaⁿ
看顧著這个戇囡仔
Khòaⁿ-kò͘-tio̍h chit-ê gōng gín-á
定四界咧走傱
Tiāⁿ sì-kè leh cháu-chông
食無一頓飽
Chia̍h bô chit-tǹg pá
月光照佇樓窗
Goe̍h-kng chiò tī lâu-thang
親像阿母的心疼
Chhin-chhiūⁿ a-bú ê sim-thiàⁿ

這个繁華台北迷亂的城
Chit-ê hoân-hôa Tâi-pak bê-loān ê siâⁿ
比袂過故鄉無尾巷仔
Pí bē kòe kò͘-hiong bô-bóe-hāng-á
定徛佇門跤口
Tiāⁿ khiā tī mn̂g-kha-kháu
就鼻著滷肉芳
Tō phīⁿ-tio̍h ló͘-bah phang
細漢咧嫌
Sè-hàn leh hiâm
變成大漢的懷念
Piàn-sêng tōa-hàn ê hoâi-liām

[Bridge]

我一直揣著
Góa it-ti̍t chhōe-tio̍h
賣滷肉的店
Bē ló͘-bah ê tiàm
按怎攏無相仝
Án-chóaⁿ lóng bô sio-kāng
阿母啊~我期待你來夢中
A-bú ah, góa kî-thāi lí lâi bāng-tiong
煮予我食
Chú hō͘ góa chia̍h

[Outro]

倒轉去 是我的願望
Tò-tńg-khì sī góa ê goān-bāng

, , — Jan 23, 2022

Made with 🍺 and Hexo.js