KOASÛ

白話字台語歌詞 Pe̍h-ōe-jī tâi-gí koa-sû
🌗

來去高雄 Lâi-khì Ko-hiông 白冰冰

高雄好𨑨迌
Ko-hiông hó chhit-thô
三工兩暝上拄好
Saⁿ-kang nn̄g-mê siōng tú-hó

[Verse 1]

坐高鐵只愛點半鐘
Chē ko-thih chí ài tiám-pòaⁿ-cheng
沿途看風景
Iân-tô͘ khòaⁿ hong-kéng
高雄人有本領
Ko-hiông-lâng ū pún-léng
豪爽好客真熱情
Hô-sóng hó-kheh chin jia̍t-chêng

[Chorus 1]

世界一流高雄港
Sè-kài it-liû Ko-hiông-káng
美麗夕陽西仔灣
Bí-lē se̍k-iông Se-á-oân
月世界地質奇觀 閣有蓮池潭
Goa̍t-sè-kài 地質奇觀 koh ū 蓮池潭
來遮打卡按個讚
Lâi chia 打卡按個讚

[Verse 2]

晨鐘暮鼓佛光山
晨鐘暮鼓佛光山
莊嚴佛陀紀念館
Chong-giâm pu̍t-tô kì-liām-koán
寶來溫泉一級棒
Pó-lâi un-chôaⁿ 一級棒
懷舊打狗領事館
懷舊 Tá-káu léng-sū-koán

[Bridge]

一心二聖三多四維
一心二聖三多四維
五福六合七賢八德
五福六合七賢八德

九如十全 高雄路名有意義
九如十全 高雄路名有意義
閣真好記
Koh chin hó-kì
So Fantastic So Fun
So Fantastic So Fun

[Verse 3]

愛河散步談戀愛
Ài-hô sàn-pō͘ 談戀愛
夜景繽紛又多彩
Iā-kéng pin-hun iū to-chhái
國際城巿人人愛
Kok-chè siâⁿ-chhī lâng-lâng ài
逐家對遮有期待
Ta̍k-ke tùi chia ū kî-thāi

[Chorus 2]

義大世界還有夢時代
義大世界還有夢時代
吃喝玩樂逛不完
吃喝玩樂逛不完
來去岡山食羊肉
Lâi-khì Kong-san chia̍h iûⁿ-bah
旗山出名是弓蕉
Kî-san chhut-miâ sī keng-chio
鳳山排隊塗豆糖
Hōng-soaⁿ pâi-tūi thô͘-tāu-thn̂g
緊來緊來好食閣好耍
Kín-lâi kín-lâi hó-chia̍h koh hó-sńg

鐵道文化哈瑪星
鐵道文化 Há-má-seng
內門傳統宋江陣
Lāi-mn̂g thoân-thóng Sòng-kang-tīn
高雄發展好徛起
Ko-hiông hoat-tián hó khiā-khí
經濟起飛大趁錢
Keng-chè khí-poe tōa-thàn-chîⁿ

, — Jun 18, 2021

Made with 🍺 and Hexo.js