KOASÛ

白話字台語歌詞 Pe̍h-ōe-jī tâi-gí koa-sû
🌗

明仔載 Bîn-á-chài 盧廣仲

[Verse 1]

明仔載 明仔載 無風颱的
Bîn-á-chài, bîn-á-chài, bô hong-thai ê
明仔載 明仔載 去看海
Bîn-á-chài, bîn-á-chài, khì khòaⁿ hái
明仔載 明仔載 坐佇你的o͘-tó͘-bái
Bîn-á-chài, bîn-á-chài, chē tī lí ê o͘-tó͘-bái
明仔載 明仔載 我嘛毋知
Bîn-á-chài, bîn-á-chài, góa mā m̄-chai
有你的明仔載 我會足期待
Ū lí ê bîn-á-chài, góa ê chiok kî-thāi

[Chorus 1]

生活 有風吹日曝 會寂寞孤單
Seng-oa̍h ū hong-chhoe-ji̍t-pha̍k, ē siok-bo̍k ko͘-toaⁿ
我抱著希望繼續行 較袂驚
Góa phō-tio̍h hi-bāng kè-sio̍k kiâⁿ, khah bē kiaⁿ

[Verse 2]

明仔載 明仔載 無痠痛的
Bîn-á-chài, bîn-á-chài, bô sng-thiàⁿ ê
明仔載 明仔載 去遊覽
Bîn-á-chài, bîn-á-chài, khì iû-lám
明仔載 明仔載 坐佇你的o͘-tó͘-bái
Bîn-á-chài, bîn-á-chài, chē tī lí ê o͘-tó͘-bái

[Outro]

咱的明仔載 我會足期待
Lán ê bîn-á-chài, góa ê chiok kî-thāi

, , — Dec 11, 2021

Made with 🍺 and Hexo.js