KOASÛ

白話字台語歌詞 Pe̍h-ōe-jī tâi-gí koa-sû
🌗

愛河 Ài-hô 芒果醬

[Verse]

你敢知
Lí kám chai
敢知我離開的批囥佇佗位
Kám chai góa lī-khui ê phoe khǹg tī tó-ūi
你敢知
Lí kám chai
敢知我為何欲行到你身邊
Kám chai góa ūi-hô beh kiâⁿ-kàu lí sin-piⁿ
你敢知
Lí kám chai
敢知我所有的理想攏成空
Kám chai góa só͘-ū ê lí-sióng lóng sêng-khang
你敢知
Lí kám chai
敢知彼个所在到底有偌媠
Kám chai hit-ê só͘-chāi tàu-té ū gōa súi

[Chorus]

喔 愛河
O͘h Ài-hô
你敢知我的憂愁
Lí kám chai góa ê iu-chhiû
天頂的彼粒星
Thiⁿ-téng ê hit-lia̍p chhiⁿ
敢是我後一站的家
Kám-sī góa āu chi̍t chām ê ke

喔 為何
O͘h ūi-hô
亻因毋知我的憂愁
In m̄-chai góa ê iu-chhiû
但是我知影你
Tān-sī góa chai-iáⁿ lí
一定會溫柔的
It-tēng ē un-jiû ê
細力的攬著我
Sè-la̍t-ê lám-tio̍h góa

VerseChorusVerseChorusChorus

, , — Jul 1, 2022

Made with 🍺 and Hexo.js