KOASÛ

白話字台語歌詞 Pe̍h-ōe-jī tâi-gí koa-sû
🌗

愛妻暗頓 Ài-chhe Àm-tǹg 吳蓓雅

[Verse]

這个時陣 電視看了的這時陣 你就開門
Chit-ê sî-chūn, tiān-sī khòaⁿ liáu ê chit sî-chūn, lí tō khui-mn̂g
外套囥咧 倒佇膨椅頂就睏 無到五秒
Gōa-thò khǹg leh, tó tī phòng-í téng tō khùn, bô kàu gō͘ bió

[Pre-chorus]

雄雄精神 講你今仔閣袂記 食暗頓
Hiông-hiông cheng-sîn, kóng lí kin-á koh bōe-kì chia̍h àm-tǹg
輸予你 食飯嘛會袂記
Su hō͘ lí, chia̍h-pn̄g mā ē bōe-kì
真正是 害我閣愛無閒煮飯
Chin-chiàⁿ sī hāi góa koh ài bô-êng chú-pn̄g

[Chorus 1]

今仔日 炒一寡青菜佮豆油煎卵配魚湯
Kin-á-ji̍t chhá chi̍t-kóa chheⁿ-chhài kah tāu-iû chian nn̄g phòe hî-thng
冰箱閣有昨暗買的水果 規桌食了了
Peng-siuⁿ koh ū cha-àm bé ê chúi-kó, kui-toh chia̍h-liáu-liáu
驚你閣貧惰 愛洗喙 知無
Kiaⁿ lí koh pîn-tōaⁿ, ài sé-chhùi, chai bô
你嘛是算你好運
Lí mā sī sǹg lí hó-ūn
愛妻暗頓 配著我愛你
Ài-chhe àm-tǹg, phòe tio̍h góa ài lí

[Chorus 2]

我看你食飽 比你較歡喜
Góa khòaⁿ lí chia̍h-pá, pí lí khah hoaⁿ-hí
洗碗就毋通袂記
Sé-óaⁿ tō m̄-thang bōe-kì
愛妻暗頓 配著我愛你
Ài-chhe àm-tǹg, phòe tio̍h góa ài lí

, , , — Mar 12, 2022

Made with 🍺 and Hexo.js